บุคลากร

นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

มือถือ: -

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
 • 2. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 3. งานนิเทศและประเมิลผล
 • 4. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
 • 5. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายทวีป ทองเนื้อแปด

นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

มือถือ: 0899926177

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardware Software
 • - งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • 2. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
 • - วางแผนประสารการดำเนินงาน ควบคุมกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า งานนโยบายและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 • - รายงานผลการดำเนินงาน

นายพนม สุขเกษม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ: -

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
 • - จัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
 • - ประสาน สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายอำเภอ
 • - จัดทำแผนงบประมาณต่างๆ
 • - จัดทำแผนบูรณาการหน่วยงานอื่นๆ
 • - ติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
 • - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นางกรรญณิกา เกษดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
 • - จัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
 • - ประสาน สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายอำเภอ
 • - จัดทำแผนงบประมาณต่างๆ
 • - จัดทำแผนบูรณาการหน่วยงานอื่นๆ
 • - ติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
 • - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 2. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
 • - วางแผนประสารการดำเนินงาน ควบคุมกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า งานนโยบายและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 • - รายงานผลการดำเนินงาน
 • 3. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 • - ดำเนินงานศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่
 • - ร่วมดำเนินงานศึกษาวิจัยในพื้นที่กับหน่วยงาน/ส่วนรารชการต่างๆ

นายอนุสรณ์ สุกสีเหลือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานนิเทศและประเมินผล
 • - ประสารการนิเทศงานระดับอำเภอ
 • - ประสานการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด/เขต
 • - จัดระบบติดตาม ความก้าวหน้าผลงานตามตัวชี้วัดระดับกระทรวง/เขต/จังหวัด
 • - จัดทำรายงานงลงานตามตัวชี้วัด รายไตรมาส และรายงานประจำปี
 • 2. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
 • - วางแผนประสารการดำเนินงาน ควบคุมกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า งานนโยบายและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 • - รายงานผลการดำเนินงาน

นางเมตา ธีระนิธิ

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ: -

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานนิเทศและประเมินผล
 • - ประสารการนิเทศงานระดับอำเภอ
 • - ประสานการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด/เขต
 • - จัดระบบติดตาม ความก้าวหน้าผลงานตามตัวชี้วัดระดับกระทรวง/เขต/จังหวัด
 • - จัดทำรายงานงลงานตามตัวชี้วัด รายไตรมาส และรายงานประจำปี
 • 2. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
 • - วางแผนประสารการดำเนินงาน ควบคุมกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า งานนโยบายและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 • - รายงานผลการดำเนินงาน
 • 3. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 • - ดำเนินงานศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่
 • - ร่วมดำเนินงานศึกษาวิจัยในพื้นที่กับหน่วยงาน/ส่วนรารชการต่างๆ

น.ส.วันเพ็ญ งามขำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มือถือ: -

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
 • - จัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
 • - ประสาน สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายอำเภอ
 • - จัดทำแผนงบประมาณต่างๆ
 • - จัดทำแผนบูรณาการหน่วยงานอื่นๆ
 • - ติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
 • - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 2. งานนิเทศและประเมินผล
 • - ประสารการนิเทศงานระดับอำเภอ
 • - ประสานการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด/เขต
 • - จัดระบบติดตาม ความก้าวหน้าผลงานตามตัวชี้วัดระดับกระทรวง/เขต/จังหวัด
 • - จัดทำรายงานงลงานตามตัวชี้วัด รายไตรมาส และรายงานประจำปี

นายบัญชา แก้วสุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มือถือ: -

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardware Software
 • - งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • 1. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardware Software
 • - งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร