บุคลากร

นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

มือถือ: -

นายทวีป ทองเนื้อแปด

นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

มือถือ: 0899926177

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์ มะยมทอง

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ: 0814341779

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานวางแผนและประเมินผล
 • งานตรวจราชการ
 • งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข งานระบาดวิทยา

นายพนม สุขเกษม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • จัดทำแผนงบลงทุน งบค่าเสื่อม

นางกรรญณิกา เกษดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
 • งานนิเทศและประเมินผล

นายอนุสรณ์ สุกสีเหลือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานประชุมผู้บริหาร
 • งานนโยบายพิเศษ

น.ส.วันเพ็ญ งามขำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานนิเทศและประเมินผล
 • งานระบาดวิทยา

นายบัญชา แก้วสุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ