PMQA

หมวด P

รายการ ไฟล์ วันที่อัพโหลด
หมวด P_ลักษณะสำคัญขององค์กร (2562) ไฟล์ หมวด P_ลักษณะสำคัญขององค์กร (2562).docx 13/12/2019
ลักษณะสำคัญขององค์การ แบบ One Page ไฟล์ แบบฟอร์ม 2.pptx 04/06/2018
หมวด P_ลักษณะสำคัญขององค์กร ไฟล์ หมวด P_ลักษณะสำคัญขององค์กร.docx 04/06/2018

หมวด 1

รายการ ไฟล์ วันที่อัพโหลด
แบบฟอร์ม 5 ข หมวด 1 ไฟล์ แบบฟอร์ม 5 ข หมวด 1.docx 13/12/2019
แบบฟอร์ม 5 ก หมวด 1 ไฟล์ แบบฟอร์ม 5 ก หมวด 1.docx 13/12/2019
โอกาสในการปรับปรุง จุดอ่อน จุดแข็ง แบบฟอร์ม 6 ไฟล์ แบบฟอร์ม 6.docx 04/06/2018
รายการตัวชี้วัด แบบฟอร์ม 4 ไฟล์ แบบฟอร์ม 4.xlsx 04/06/2018
ให้คะแนน ตามแบบฟอร์ม 3 ไฟล์ แบบฟอร์ม 3.xlsx 04/06/2018
แผนพัฒนาองค์การ แบบฟอร์ม 7 หมวด 1 Microsoft Office document icon แบบฟอร์ม 7 หมวด 1.doc 04/06/2018
ตอบคำถาม ADLI แบบฟอร์ม 5 ก. หมวด 1 ไฟล์ แบบฟอร์ม 5 ก หมวด 1.docx 04/06/2018

หมวด 2

รายการ ไฟล์ วันที่อัพโหลด
F3. Self SW&Score หมวด 2 ไฟล์ F3. Self SW&Score หมวด 2.docx 13/12/2019

หมวด 4

รายการ ไฟล์ วันที่อัพโหลด
F3. Self SW&Score หมวด 4 ไฟล์ F3. Self SW&Score หมวด 4.docx 13/12/2019

หมวด 5

รายการ วันที่อัพโหลด ไฟล์
แบบฟอร์ม 5 ข หมวด 5 13/12/2019 ไฟล์ แบบฟอร์ม 5 ข หมวด 5.docx
แบบฟอร์ม 5 ก หมวด 5 13/12/2019 ไฟล์ แบบฟอร์ม 5 ก หมวด 5.docx
โอกาสในการปรับปรุง จุดอ่อน จุดแข็ง แบบฟอร์ม 6 04/06/2018 ไฟล์ แบบฟอร์ม 6.docx
รายการตัวชี้วัด แบบฟอร์ม 4 04/06/2018 ไฟล์ แบบฟอร์ม 4.xlsx
ให้คะแนน ตามแบบฟอร์ม 3 04/06/2018 ไฟล์ แบบฟอร์ม 3.xlsx
แผนพัฒนาองค์การ แบบฟอร์ม 7 หมวด 5 04/06/2018 Microsoft Office document icon แบบฟอร์ม 7 หมวด 5.doc
ตอบคำถาม ADLI แบบฟอร์ม 5 ก. หมวด 5 04/06/2018 ไฟล์ แบบฟอร์ม 5 ก หมวด 5.docx