ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กข 7141

อนุมัติ28/09/2561 เวลา 12:48:47
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุภาภรณ์ เพ็งชะตา   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ ไปรับเสื้อ
รายละเอียด

นข 2191

อนุมัติ27/09/2561 เวลา 15:35:11
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นิศารัตน์ จันทาพูน   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านขายยา
รายละเอียด

กข 7141

อนุมัติ27/09/2561 เวลา 15:37:01
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นิศารัตน์ จันทาพูน   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยา
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ04/10/2561 เวลา 08:14:08
วันที่ใช้รถ 02 ต.ค. 61 เวลา 15:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิศากร จำนงค์เวช   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ รดน้ำศพมารดาเจ้าหน้าที่
รายละเอียด

กข 7141

อนุมัติ04/10/2561 เวลา 08:14:34
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธานินทร์ อ่อนน้อม   สำหรับแผนก ควบคุมโรค
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการระบาดโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมเรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของ รพ.สต.ม่วงเตี้ยและรพ.สต.ไผ่วงดำเนินการ
รายละเอียด

กข 9372

อนุมัติ27/09/2561 เวลา 15:39:41
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายสมพร แก้วทรัพย์เศรษฐ   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ ส่งเพื่อเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายละเอียด

นข 2191

อนุมัติ04/10/2561 เวลา 08:13:48
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิศารัตน์ จันทาพูน   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยาGPP
รายละเอียด

นข 2191

อนุมัติ04/10/2561 เวลา 08:17:57
วันที่ใช้รถ 04 ต.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายชลชัย ทัศกุลณี   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือด่วนที่สุด (ลงพื้นที่ตรวจบริษัท ไทยเรยอน) และสอบสวนเรื่องร้องเรียนจากกลิ่นเหม็น
รายละเอียด

นข 2191

อนุมัติ27/09/2561 เวลา 15:40:29
วันที่ใช้รถ 05 ต.ค. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวเนตรนภิส ขจรศรี   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาาติ ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ04/10/2561 เวลา 08:20:31
วันที่ใช้รถ 05 ต.ค. 61 เวลา 11:30   ถึงวันที่   05 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ มุขประดับ   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ออกตรวจโรงงานไทยเรยอน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 53 รายการ