ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 1458

อนุมัติ25/01/2562 เวลา 13:00:54
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 62 เวลา 07:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ เกรียงสิทธิชัย   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งวิทยากร
รายละเอียด

กข 7140

อนุมัติ25/01/2562 เวลา 13:11:23
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 62 เวลา 07:30   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นายสมพร แก้วทรัพย์เศรษฐ   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมเวทีสัมมนา : Merit Maker…Drown No More ๒๐๑๘ “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ”
รายละเอียด

CarFul-01

อนุมัติ25/01/2562 เวลา 13:02:47
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางภัคชาพิมญชุ์ อินทพัฒน์   สำหรับแผนก งานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจราชการและนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4
รายละเอียด

นข 2191

อนุมัติ25/01/2562 เวลา 13:04:36
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอ่อนนุช หมวดคูณ   สำหรับแผนก ส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงาน
รายละเอียด

นข 2459 อท

อนุมัติ31/01/2562 เวลา 09:53:12
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายณรงค์ มะยมทอง   สำหรับแผนก ควบคุมโรค
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
รายละเอียด

กข 7141

อนุมัติ25/01/2562 เวลา 12:59:29
วันที่ใช้รถ 01 ก.พ. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์บุญ   สำหรับแผนก ควบคุมโรค
จองใช้รถเพื่อ ติดตามงานวัณโรค
รายละเอียด

นข 2191

อนุมัติ28/01/2562 เวลา 09:31:30
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางจันทนา สัตยฐิติกุล   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ อบรมการใช้งานโปรกแกรมบริหารลูกหนี้ของโรงพยาบาล
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ28/01/2562 เวลา 11:17:34
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางจันทนา สัตยฐิติกุล   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ อบรมการใช้งานโปรกแกรมบริหารลูกหนี้ของโรงพยาบาล
รายละเอียด

CarFul-01

อนุมัติ28/01/2562 เวลา 11:21:09
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางภัคชาพิมญชุ์ อินทพัฒน์   สำหรับแผนก งานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจราชการและนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ28/01/2562 เวลา 11:23:10
วันที่ใช้รถ 04 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอ่อนนุช หมวดคูณ   สำหรับแผนก ส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงาน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 103 รายการ