ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

อนุมัติ01/10/2562 เวลา 09:48:43
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 62 เวลา 09:45   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวเนตรนภิส ขจรศรี   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามเคสร้องเรียน มาตรา 41
รายละเอียด

อนุมัติ27/09/2562 เวลา 09:26:42
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ มุขประดับ   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ สำรวจเส้นทางวิ่ง
รายละเอียด

CarFul-01

อนุมัติ01/10/2562 เวลา 09:51:30
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 62 เวลา 12:45   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางภัคชาพิมญชุ์ อินทพัฒน์   สำหรับแผนก งานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม CPPO เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 12:39:48
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 62 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพัชรา ศรีประเทศ   สำหรับแผนก ทันตสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาช่องปาก
รายละเอียด

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 12:38:55
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ภัคพล ทองนาค   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานทีี่ผลิตเครื่องสำอาง
รายละเอียด

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 11:27:41
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ นายอิสระพงศ์ แย้มนารี   สำหรับแผนก แพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ จัดสถานที่งานไหว้ครูแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

นข 2191

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 14:54:59
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเนตรนภิส ขจรศรี   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามเคสมาตรา 41 สิทธิประกันสังคม
รายละเอียด

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 15:13:48
วันที่ใช้รถ 07 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายปรเมศวร์ คงประดิษฐ์   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตโรงงานผลิตอาหาร
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ04/10/2562 เวลา 14:40:19
วันที่ใช้รถ 07 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอิสระพงศ์ แย้มนารี   สำหรับแผนก แพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ จัดสถานที่งานไหว้ครูแพทย์แผนไทย
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 15:16:16
วันที่ใช้รถ 08 ต.ค. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 62 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางภัชฌา มีเมือง   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ เยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 34 รายการ