ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 2191

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 09:08:27
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 61 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นางสุภาภรณ์ เพ็งชะตา   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมประกวด Dancercise
รายละเอียด

นข 2191

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 09:31:18
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางจันทนา สัตยฐิติกุล   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะทำงาน QOF
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 16:00:08
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นายณรงค์ มะยมทอง   สำหรับแผนก ควบคุมโรค
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรค ปี 2562
รายละเอียด

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 09:19:16
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรัตติยา เฉลิมโภชน์   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ สัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ
รายละเอียด

นข 1458

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 09:39:54
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 61 เวลา 06:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ ปี2562
รายละเอียด

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 09:20:04
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 61 เวลา 07:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรัตติยา เฉลิมโภชน์   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ สัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ
รายละเอียด

นข 2459 อท

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 09:35:11
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 61 เวลา 07:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางปรารถนา ฮู้ผลเอิบ   สำหรับแผนก ทันตสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ประชุมทัตแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครั้ที่ 1
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 09:36:19
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสุวัฒนา อ่อนน้อม   สำหรับแผนก ส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ไปประชุมเชิงปฎิบัติการทักษะการคิดเชิงบริหารที่สำคัญในเด้็กปฐมวัย
รายละเอียด

นข 1582

อนุมัติ03/12/2561 เวลา 11:12:12
วันที่ใช้รถ 05 ธ.ค. 61 เวลา 06:00   ถึงวันที่   05 ธ.ค. 61 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอรนุช โอฬารวัตร   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายละเอียด

อนุมัติ04/12/2561 เวลา 14:47:51
วันที่ใช้รถ 05 ธ.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   05 ธ.ค. 61 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางเฉลิมศรี ใยบัว   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ส่งเจ้าหน้าที่สสจ.ตามจุดพักกิจกรรม"ปั่นอุ่นไอรัก" ทั้งหมด 7 จุด (ซ้อมใหญ่)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 89 รายการ