ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กข 9372

อนุมัติ29/07/2563 เวลา 10:29:41
วันที่ใช้รถ 01 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

กข 9372

อนุมัติ29/07/2563 เวลา 10:29:52
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

อนุมัติ31/07/2563 เวลา 09:55:48
วันที่ใช้รถ 03 ส.ค. 63 เวลา 06:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ จ.อ.สันติ คชวงษ์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
รายละเอียด

อนุมัติ29/07/2563 เวลา 10:15:57
วันที่ใช้รถ 03 ส.ค. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางวนิดา เที่ยงตรง   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ ๔
รายละเอียด

อนุมัติ31/07/2563 เวลา 09:57:00
วันที่ใช้รถ 03 ส.ค. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายขุมทรัพย์ ก้อนทอง   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภท เขตสุขภาพที่4
รายละเอียด

อนุมัติ31/07/2563 เวลา 09:57:42
วันที่ใช้รถ 03 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางกัลยารัตน์ โพธิ์กิ่ง   สำหรับแผนก การเงินและบัญชี และงานตรวจสอบควบคุมภายใน
จองใช้รถเพื่อ ประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด

อนุมัติ31/07/2563 เวลา 14:08:04
วันที่ใช้รถ 03 ส.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางวราวรรณ สมบุญนาค   สำหรับแผนก ส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
รายละเอียด

อนุมัติ03/08/2563 เวลา 10:08:06
วันที่ใช้รถ 04 ส.ค. 63 เวลา 07:15   ถึงวันที่   04 ส.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิศากร จำนงค์เวช   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม รพ.พระนั่งเกล้า
รายละเอียด

อนุมัติ31/07/2563 เวลา 11:08:00
วันที่ใช้รถ 05 ส.ค. 63 เวลา 06:30   ถึงวันที่   05 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ เกรียงสิทธิชัย   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
รายละเอียด

อนุมัติ29/07/2563 เวลา 10:46:16
วันที่ใช้รถ 05 ส.ค. 63 เวลา 07:45   ถึงวันที่   05 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ จ.อ.สันติ คชวงษ์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดอ่างทองปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 59 รายการ