ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

อนุมัติ01/05/2563 เวลา 09:24:56
วันที่ใช้รถ 06 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

อนุมัติ01/05/2563 เวลา 09:25:02
วันที่ใช้รถ 13 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

กข 9372

อนุมัติ27/04/2563 เวลา 09:15:42
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

อนุมัติ27/04/2563 เวลา 13:15:31
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ จ.อ.สันติ คชวงษ์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการจัดบริการแบบ Social Distancing ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายละเอียด

อนุมัติ01/05/2563 เวลา 10:55:35
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 63 เวลา 10:30   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายสมชาย รักวงษ์วาน   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ social distancing
รายละเอียด

กข 9372

อนุมัติ27/04/2563 เวลา 09:15:47
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

กข 9372

อนุมัติ27/04/2563 เวลา 09:15:53
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

อนุมัติ01/05/2563 เวลา 09:42:48
วันที่ใช้รถ 04 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

อนุมัติ01/05/2563 เวลา 09:42:57
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือสาลากลาง
รายละเอียด

อนุมัติ05/05/2563 เวลา 12:36:50
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 พ.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ จ.อ.สันติ คชวงษ์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามรูปแบบการจัดบริการแบบเว้นระยะห่าง (Social Distance) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณภาพ จังหวัดอ่างทอง ปี 2563
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 83 รายการ